Search for Artists, Bands, and Songs

Search All Videos

Search Videos with Lyrics

Alèmayèhu Eshèté

Frogtoon Music - Artist Biography For Alèmayèhu Eshèté

Alemayehu Eshete (also written Alèmayèhu Eshèté in French) is an Ethiopian Ethio-jazz singer active since the 1960s who primarily sings in Amharic. Eshete's talent was recognized by colonel Rètta Dèmèqè who invited the young singer to perform with Addis Ababa's famous Police Orchestra. Eshete had his first hit ("Seul") in 1961 before moving on to found the orchestra Alèm-Girma Band with Girma Bèyènè. Over the course of 15 years, Eshete released some 30 singles until the arrival of the communist Derg junta

Artist Tags For Alèmayèhu Eshèté

1) Ethiopian 2) African 3) Funk 4) Ethiopiques 5) Jazz

Frogtoon Music

Frogtoon Music App Page on Facebook

Frogtoon Music - Top Tracks For Alèmayèhu Eshèté

1) Telantena Zaré 2) Tchero Adari Nègn 3) Alteleyeshegnem 4) Qondjit 5) Yèwèyn Harègitu 6) Eskegizew Bertchi 7) Afèr Yemègneshal 8) Haméta 9) Eruq yaleshew 10) Betchayén Tègodahu 11) Feqer Feqer Nèw 12) Qotchègn Mèssassaté 13) Heywèté Abatèy Nèw 14) Yèsèw Bét Yèsèw Nèw 15) Altèlèyèshegnem 16) Addis Ababa Bete 17) Ayalqem Tèdèngo 18) Shègitu maré 19) Leb Tatèfalètch 20) Mèmar Mèmèramèr 21) Yèweb Dar 22) Addis Abeba bete 23) Dènyèw Dènèba 24) Mekeyershin Salawq 25) Ya tara 26) Temhert Bété 27) Gizéw Honèshenna 28) Temeles 29) Yelben Betayiw 30) Man Yehon Telleq Sèw 31) Timarkyalèsh 32) Nèy-Nèy wèlèba 33) Nefas endaygeban 34) Etè Hoy 35) Tey Gedyeleshem 36) Honey Baby 37) Tèrèdtchéwalèhu 38) Eskègizéw Bèrtchi 39) Teredtchewalehu 40) Addis Abèba Bété 41) Tèdèstèshal Wèy ? 42) Tèy gedyèlèshem 43) Honey Baby (1969) 44) Eruq Yalèshew 45) Mèkèyèrshin Salawq 46) Kènoru Lèbetchahé 47) Tèmar Ledjé 48) Tèy Geryèlèshem 49) Tedesteshal wey 50) Ney-Ney Weleba

Frogtoon Music - 50 Top Albums For Alèmayèhu Eshèté

1) Ethiopiques 13, Ethiopian groove, The golden seventie 2) Ethiopiques 9: Alèmayèhu Eshèté 3) Éthiopiques, Vol.9 4) The Very Best Of Ethiopiques 5) Africa 100 6) The Very Best Of Éthiopiques 7) Addis Ababa 8) Best Of Éthiopiques, L'âge D'or De La Musique Éthiopienne 9) (null) 10) The Very Best Of Éthiopiques [Disc 1] 11) Rough Guide To Psychedelic Africa 12) Ethiopiques 8: Swinging Addis 1969-1974 13) Addis Ababa: New Beat Music From Ethiopia 14) Best of Ethiopiques - L'âge d'or de la musique éthiopienne 15) The Very Best Of Ethiopiques (Disc 1) 16) Rough Guide to Ethiopia 17) The Rough Guide To The Music Of Ethiopia 18) Éthiopiques 8: Swinging Addis 1969-1974 19) Ethiopiques 9 - Alemayehu Eshete 20) Ethiopiques 3: Golden Years of Modern Ethiopian Music, 1969-1975 21) Ethiopiques 8: Swinging Addis 22) Ethiopiques, Vol. 9 - Alèmayèhu Eshèté 23) Ethiopiques Volume 9 24) The Rough Guide to Psychedelic Africa 25) Ethiopiques 3: Golden Years of 26) La boîte noire (1970) 27) Éthiopiques 8 : Swinging Addis 28) Ethiopiques, Vol. 10 : Ethiopian Blues & Ballads 29) Éthiopiques 9: 30) Éthiopiques 3 - Golden Years of Modern Ethiopian Music 1969-1975 31) Ethiopiques Vol.09 32) Ethiopiques, Vol. 8: Swinging Addis 33) Ethiopiques 8. Swinging Addis (1969-1974) 34) Ethiopiques, Vol. 9: Alemayehu Eshete 35) Éthiopiques 3: Golden Years of Modern Ethiopian Music 1969-1975 36) Ethiopiques 9. Alemayehu Eshete (1969-1974) 37) Ethiopiques 3 Golden Years of Modern Ethiopian Music 1969-1975 38) Ethiopiques, Vol. 9: Alèmayèhu Eshèté 1969-1974 39) Ethiopiques vol 8 (swinging addis) 40) Ethiopiques, Vol. 8: Swinging Addis 1969-1974 41) undefined 42) Ethiopiques vol 9 43) Ethiopiques, Vol. 9 : Alèmayèhu Eshèté (1969-1974) 44) Best of Ethiopiques - Golden Years of Ethiopian Music (L'âge d'or de la musique éthiopienne) 45) Éthiopiques, Vol. 9: Alèmayèhu Eshèté (1969-1974) 46) Ethiopiques 3. Golden Years of Modern Ethiopian Music (1969-1975) 47) Best of Ethiopiques - L'âge d'or de la musique éthiopienne (Golden Years of Ethiopian Music) 48) Ethiopiques, Vol. 10 - Tezeta 49) Éthiopiques 10: Tezeta (Ethiopian Blues & Ballads) 50) Ethiopiques 22. Alemayehu Eshete. More Vintage! (1972-1974)
Loading...

Facebook Comments