Search for Artists, Bands, and Songs

Search All Videos

Search Videos with Lyrics

Girma Bèyènè & Akalé Wubé

Frogtoon Music - Artist Biography For Girma Bèyènè & Akalé Wubé

Artist Tags For Girma Bèyènè & Akalé Wubé

1) Jazz 2) African 3) Ethiopia 4) Ethiopian 5) Ethiopiques

Frogtoon Music

Frogtoon Music App Page on Facebook

Frogtoon Music - Top Tracks For Girma Bèyènè & Akalé Wubé

1) Enkèn yèlélèbesh 2) Tewèdjign Endèhu (Ahun Negèrign) 3) Ené Nègn Bay Manèsh 4) Feqer Endè Krar (Yebèqagnal) 5) Muziqawi Silt 6) Mèslogn Nèbèr 7) For Amha 8) Wub Nat 9) Bèmèlkesh Aydèlèm 10) Fetsum Fetsum (Tirulegn Tolo) 11) Tsegérèda 12) Sét Alamenem 13) Mèlèwètesh Menèw 14) Yebeqagnal 15) Musiqawi Silt 16) Enken Yelelebesh 17) (Malus track) Tewèdjign endèhu (Ahun negèrign) 18) Set Alamenem 19) Ene Negn Bay Manesh 20) Tewèdjign Endèhu (Ahun Negèrign) [Malus Track] 21) Bemelkesh Aydelem 22) Tewedjign Endehu (Ahun Negerign) 23) Feqer Ende Krar (Yebeqagnal) 24) Meslogn Neber 25) Tewèdjign endèhu (Ahun negèrign) (Malus track) 26) Endèhu (Ahun Negèrign) [Malus Track] 27) Melewetesh Menew 28) Tewèdjign endéhu (Ahun negèrign) 29) Bèmelhesh aydèlèm 30) Festsum Fetsum (Tirulegn tolo) 31) Ourtun Lent 32) Tsegereda 33) Iggy! 34) Tewedjign Endehu (Ahun Negerign) [Malus Track] 35) Tsegerèda

Facebook Comments